papier firmowy EFS kolor

 

 

Projekt pn. „Usteckie Centrum Usług Społecznych" realizowany będzie przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce wraz z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku - Żyj Kolorowo.  Realizatorem zadania będzie również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 3 592 363,02zł

Dofinansowanie:  3 412 744,87zł

Wkład własny:        179 618,15zł

CEL:

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

OKRES REALIZACJI:

2018-07-01 - 2020-12-31

GRUPA DOCELOWA:

Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostanie objętych 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających w Ustce, w tym 90 osób - rodziców i dzieci, 70 osób niesamodzielnych i 20 ich opiekunów

DZIAŁANIA: 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów, w tym:

a) działalność Międzysektorowego Zespołu Opieki - zespołu specjalistów, który świadczyć będzie m.in.:

- usługi opiekuńcze,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (fizjoterapeuta, psycholog i in. wg potrzeb - np. dietetyk, logopeda),

- usługi asystenta osoby niepełnosprawnej,

- praca socjalna

- poradnictwo specjalistyczne indywidualne

b) zapewnienie krótkoterminowej opieka w zastępstwie opiekuna

c) rozszerzenie usługi Teleopieki

d) działalność Klubu Seniora

e) usługi "Złotej rączki"

f) prowadzenie animacji lokalnej

g) funkcjonowanie mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami

h) wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych - szkolenia, warsztaty, poradnictwo indywidualne, reintegracja społeczno-zawodowa w CIS, grupy wsparcia

2. Usługi społeczne dla rodzin

a) działalność Interdyscyplinarnego Zespołu Wspierania Rodziny - zespołu specjalistów, który świadczyć będzie m.in.

- usługi asystenckie (asystent rodziny),

- doradztwo zawodowe,

- praca socjalna

- poradnictwo specjalistyczne indywidualne,

- wsparcie psychologiczne z elementami terapii uzależnień,

- wsparcie grupowe (warsztaty i szkolenia dla dzieci i rodziców),

- zajęcia dot podnoszenia kompetencji rodzicielskich

- grupy wssparcia

- mediacje

b) Działalność placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej oraz opiekuńczo-specjalistycznej

Uczestnikom/czkom zapewnimy opiekę nad osobami zależnymi, pomoc w dojazdach na zajęcia, wyposażenie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, który umożliwi udział w działaniach projektowych. 

REZULTATY: 

W ramach Projektu wspartych zostanie 69 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.