logo kolor

 

Centrum Integracji Społecznej w Ustce testuje projekt innowacyjny "Dług to nie wróg"

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 45 100,00zł

Dofinansowanie:  45 100,00zł

Wkład własny:              0,00zł

CEL: 

Zwiększenie szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby zadłużone – byłych i aktualnych uczestników CIS.

OKRES REALIZACJI: 

II-VII.2018

GRUPA DOCELOWA:

Aktualni i byli uczestnicy zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w CIS, osoby z zadłużeniem alimentacyjnym 

DZIAŁANIA: 

W ramach projektu testować będziemy 2 produkty:

1. Ustecki Model Aktywizacji Osób Zadłużonych - kompleksowy zestaw instrumentów w zakresie wprowadzania dłużnika na rynek pracy i utrzymanie go na nim

2. Niezbędnik dla dłużnika, Niezbędnik dla wierzycielabroszurki zawierające wzory pism, procedurę postępowania, dane kontaktowe  do instytucji pomocowych, podmiotów etc. 

Wartością dodaną partnerstwa zawiązanego w celu realizacji przedsięwzięcia będzie wypracowanie rekomendacji do zmiany przepisów w Polsce w zakresie m.in. możliwości aktywizacji, podejmowania pracy i zasad egzekucji wynagrodzeń od dłużników alimentacyjnych, którzy podejmą próby aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem Modelu. 

REZULTATY: 

30% osób zadłużonych uczestniczących w testach podejmie zatrudnienie lub zadeklaruje chęć jego podjęcia w okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie lub w CIS