KLAUZULA INFORMACYJNA

 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

przyjmuję do wiadomości informację, iż z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych:

 1. Administratorem danych jest: Centrum IntegracjiSpołecznej w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Wiejska 10.

II. Kontakt Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

III.W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1.osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

 • ustalenie uprawnień i wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 • ustalenie uprawnień i wypłaty dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

 • objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych

 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • prowadzenie postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 21 ust. 2)

 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • wydanie Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

 • Ustawa Kodeks Pracy,

 • Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska- CZYSTE POWIETRZE

 • Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

V. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt IV celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Integracji Społecznej w Ustce -przez okres do czasu ich wypełnienia;

VI. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1.prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

2.prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

3.prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

4.prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

5.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

6.prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VII. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a.- upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek

b - dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c. - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

VIII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

XI. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA

Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie, z wyłączeniem działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych  wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali.

Działalność ta nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszystkie usługi wykonywane są w ramach reintegracji zawodowej uczestników CIS.
Całkowity przychód przeznaczony jest na cele statutowe CIS.

 

W ramach reintegracji zawodowej prowadzimy działalność usługową odpłatną w zakresie:

I. usług opiekuńczy                    II. Usług porządkowych i utrzymania terenów zielonych                          III. Usług remontowo-budowlanych

     ulotka reklamująca usługi opiekuńcze i pielęgnacyjno-higieniczne             ulotka reklamująca usługi porządkowe i utrzymania terenów zielonych   ulotka reklamująca usługi mycia i porządkowania nagrobków   ulotka reklamująca usługi porządkowe - wiosenne porządki

 (kliknij na ulotkę, żeby powiększyć)

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA

W ramach działalności nieodpłatnej wspieramy instytucje, organizacje i podmioty użyteczności publicznej. Współpracowaliśmy m.in. z:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce

- Urzędem Miasta Ustka

- Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce

- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ustce

- Żłobkiem Miejskim w Ustce

- Miejskim Przedszkolem nr 1

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce

- Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku Żyj Kolorowo

- Fundacją Kaszubskie Słoneczniki/Niepubliczną Szkołą Podstawową w Ustce "Adventure"