Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - MRPiPS

wheelchair 3948122 640

Centrum Integracji Społecznej w Ustce,  informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z planowanym aplikowaniem o środki na realizację Programu zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w programie pn. "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu. W tym celu należy zgłosić zapotrzebowanie na usługi: telefonicznie/ mailowo na podane poniżej dane kontaktowe.

Wstępna rekrutacja  jest niezbędna w celu ustalenia zapotrzebowania na usługi asystenckie w 2024r. Dane pozwolą na ustalenie faktycznego zapotrzebowania na środki z Programu i przygotowanie wniosku.

 Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Głównym celem programu AOON jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu
  lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora  Programu.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru- weryfikacja przez podmiot realizujący usługę
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 Zgłoszenia należy składać w formie telefonicznej w CIS w Ustce (do 13 września 2023r):

- od pon. do pt. w godz. 7:30 - 15:30, pod nr tel. 793 824 711 lub osobiście w siedzibie CIS w Ustce przy ul. Wiejskiej 10 (pok. nr 2-pietro)

- drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informujemy, że wstępna rekrutacja nie jest jednoznaczna z przyjęciem zgłoszenia do realizacji w ramach Programu. 

Nabór wniosków zgodnie z Regulaminem będzie prowadzony po otrzymaniu informacji o pozyskaniu środków na realizację Programu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie page 001

ogłoszenie page 002

karta zgłoszenia do Programu.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Integracji Społecznej w Ustce zaprasza do udziału w realizowanym w okresie I - XII.2020r. Programie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Takie osoby będą Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

1. Kto może pełnić rolę asystenta?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22. Limit godzin na 1 uczestnika: 30 godzin miesięcznie.

2. Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z usługi asystenta osobistego?

Osoba niepełnosprawna bądź opiekun tej osoby musi złożyć do Centrum Integracji Społecznej w Ustce „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”(wzór) . Na jej podstawie jednostka może przyznać usługę asystenta.

Karta powinna zawierać informacje o uczestniku programu:

- Imię i nazwisko
- Datę urodzenia
- Adres zamieszkania
- Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu
- Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się

 Karta powinna być aktualizowana przez uczestnika lub opiekuna prawnego za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w zawartych w niej danych. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie pod adresem:

Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul.ks.kard.S.Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka, osobiście w siedzibie Centrum, telefonicznie pod nr tel. 597260604 lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługa asystenta jest dla mieszkańców bezpłatna. Uczestnik może samodzielnie przedstawić propozycję osoby, która będzie pełniła rolę asystenta (pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 1)

Zapraszamy chętnych do składania zapotrzebowania oraz osoby, które chcą zostać asystentem do składania dokumentów aplikacyjnych.

Kontakt pod nr tel. 59 7260604

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE -> Informacje.pdf oraz Program.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------


 

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

POSZUKUJE KANDYDATÓW

NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Forma zaangażowania: umowa zlecenie/ usługa
1.Wymagania:
a. wykształcenie i kwalifikacje:
- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub
- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

2. Zakres zadań:
• Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• załatwieniu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

3. Zakres usługi:
a) Czas trwania usług asystenta:
- usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione
- limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
b) Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł.
c) Sposób realizacji usług asystenta:
- usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, o których mowa w ust. 1;
- asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania

Asystenci będą realizowali usługę w okresie I - XII.2020r. w ramach Programu, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

-------------------------------------------------------------------------------