...

Pomoc w dotarciu na szczepienie

Osoby, które mają już wyznaczony termin szczepienia, a są niepełnosprawne lub mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, zapraszamy do korzystania z bezpłatnego transportu na terenie miasta.

Zgłoszenia: tel. 724 707 588, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze.
Chęć skorzystania z pomocy prosimy zgłosić najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem szczepienia. Weryfikacji uprawnień do skorzystania z bezpłatnego transportu dokonują pracownicy socjalni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO

W 2021 ROKU

 

CIS w Ustce informuje, że w dniu 31 grudnia 2020r. jesteśmy w siedzibie do godz. 13:00.  

W razie potrzeb prosimy kontaktować się pod nr tel. 793 824 711.

 

Informujemy, iż dzień 24 grudnia 2020r. będzie dniem wolnym od pracy 

 

papier firmowy EFS kolor

 

Projekt pn. „Usteckie Centrum Usług Społecznych II" realizowany będzie przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce wraz z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku - Żyj Kolorowo i Spółdzielnią socjalną "Drabina".  Realizatorem zadania będzie również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 4 009 127,47zł

Dofinansowanie:  3 808 671,10zł

Wkład własny:      200 456,37  zł

CEL:

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

OKRES REALIZACJI:

2020-12-01 - 2023-10.31

GRUPA DOCELOWA:

Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostanie objętych 170 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających w Ustce, w tym 80 osób - rodziców i dzieci, 80 osób niesamodzielnych i 10 ich opiekunów

DZIAŁANIA: 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów, w tym:

a) działalność Międzysektorowego Zespołu Opieki - zespołu specjalistów, który świadczyć będzie m.in.:

- usługi opiekuńcze,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (fizjoterapeuta, psycholog i in. wg potrzeb - np. dietetyk, logopeda),

- usługi asystenta osoby niepełnosprawnej,

- praca socjalna

- poradnictwo specjalistyczne indywidualne

- indywidualny terapeuta zajęciowy

 

b) zapewnienie krótkoterminowej opieka w zastępstwie opiekuna

c) rozszerzenie usługi Teleopieki

d) działalność Aktywnego Klubu Seniora

e) usługi "Złotej rączki"

f) prowadzenie animacji lokalnej

g) funkcjonowanie mieszkania wspomaganego dla osób niesamodzielnych

h) wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych - szkolenia, warsztaty, poradnictwo indywidualne, reintegracja społeczno-zawodowa w CIS, grupy wsparcia

- utworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego

2. Usługi społeczne dla rodzin

a) działalność Interdyscyplinarnego Zespołu Wspierania Rodziny - zespołu specjalistów, który świadczyć będzie m.in.

- usługi asystenckie (asystent rodziny),

- doradztwo zawodowe,

- praca socjalna

- poradnictwo specjalistyczne indywidualne,

- wsparcie psychologiczne z elementami terapii uzależnień,

- wsparcie grupowe (warsztaty i szkolenia dla dzieci i rodziców),

- zajęcia dot podnoszenia kompetencji rodzicielskich

- spotkania integracyjne poł. z edukacją

b) Działalność placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej oraz opiekuńczo-specjalistycznej

Uczestnikom/czkom zapewnimy opiekę nad osobami zależnymi, pomoc w dojazdach na zajęcia.

REZULTATY: 

W ramach Projektu zwiększone zostaną o 20 miejsca świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Centrum Integracji Społecznej w Ustce:
do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa wszystkich pracowników, jeżeli ich ilość w pomieszczeniu jest większa niż 1osoba oraz wszystkich uczestników przebywających na terenie budynku.
 
Kontakt osób spoza CIS jest możliwy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem pod nr tel. 793 824 711 lub  881 415 208.
 
Nakaz obowiązuje od 28 listopada 2020r.

telewsparcie pomoc psychologa w covid

W związku z rozpoczęciem etapu konsultacji Strategii Rozwoju Miasta
Ustka do roku 2030 zachęcamy do udziału w wypełnieniu ankiety
elektronicznej mającej służyć zbadaniu potrzeb mieszkańców.
 Ankieta dla rodziców słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego - lubiewo.pl
 

W związku ze świętem przypadającym na 15 sierpnia (sobota) w dniu  17.08 (poniedziałek) Centrum Integracji Społecznej w Ustce będzie zamknięte.  Zapraszamy we wtorek

 
 
Centrum Integracji Społecznej w Ustce
  Ogłasza Nabór na stanowisko
Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego
w formie pracy podwórkowej specjalistycznej i opiekuńczej
 
1 os-1/2 etatu lub 2 os 1/1 etat
 
 
 
Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – wychowawca w placówce
wsparcia dziennego” w Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 76-
270 Ustka, w terminie do dnia 20 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do
CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej
BIP - http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w
Ustce.