...

Pasjonujesz się historią swojego miejsca pochodzenia?
Pamiętasz o bohaterach i miejscach niedocenionych?
Ocal ich od zapomnienia i opowiedz ich historię!
Jak się zgłosić?
Czekamy na zgłoszenie zawierające ciekawy artykuł i fotografie lub materiał wideo poświęcone miejscu związanemu z walką o niepodległość Polski w Twojej okolicy. Mogą to być ulice, pomniki, tablice pamiątkowe, postaci historyczne związane z danym miejscem, a także budynki i elementy przyrody. Liczymy na Państwa inwencję twórczą i kreatywność!
Zwycięskie prace w ramach nagrody ukażą się w ogólnopolskim magazynie Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej.
Tekst nie powinien przekraczać 6 tys. znaków (około dwóch stron formatu A4), a zdjęcia powinny być zapisane w formacie jpg lub png.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej:
regulamin konkursu:

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................................................................

Burmistrz Miasta Ustka zaprasza osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów faktycznych na spotkanie mające na celu zidentyfikowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w celu zaplanowania i organizacji wsparcia na terenie Miasta Ustka. Spotkania odbędą się w dwóch terminach:
23 marca 2023 r. o godz. 16.00
24 marca 2023 r. o godz. 10.00

w siedzibie Centrum Wsparcia Mieszkańców Obszaru Rewitalizacji  w Ustce ul. Dworcowa 1.  Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety obejmującej problematykę spotkania. Link do ankiety: https://forms.gle/tudkRJmoXy9fzvmPA.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Ustki do wzięcia udziału w spotkaniu.

Darmowe ilustracje Przycisk

.................................................................................................................................

Kto jak nie sami mieszkańcy wiedzą najlepiej czego brakuje w ich otoczeniu lub o jakich aktywnościach, spotkaniach, wydarzeniach marzą? Budżet Obywatelski jest sposobem na realizację Państwa pomysłów!
Do 3 kwietnia można zgłaszać propozycje zadań (inwestycyjnych lub społecznych), które mogą zostać zrealizowane z budżetu miasta. Niezbędny formularz uprościliśmy jak najbardziej, ale jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z nami:
- 14 marca o godz. 17.00 odbędzie się otwarte spotkanie, na którym można skonsultować pomysł i uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza
- 24 i 29 marca to Dni Otwarte Budżetu Obywatelskiego w naszym Urzędzie - warto nas wtedy odwiedzić
Wszystkie informacje, podpowiedzi, wyjaśnienia znajdą Państwo na portalu Budżetu Obywatelskiego: https://ustka.budzet-obywatelski.org/
Zachęcamy!
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Budżet Obywatelski Miasta Ustka”
 
 
.................................................................................................................................................................................................................

Darmowe grafiki wektorowe Megafon

                                   Centrum Integracji Społecznej w Ustce od marca br. będzie realizować zadanie pn. "Praca szuka człowieka" w ramach "Programu na rzecz zatrudnienia

socjalnego na lata 2023 - 2025". W związku z tym przyjmiemy grupę uczestników i uczestniczek, którzy chcą otrzymać wsparcie w wejściu/ powrocie na rynek pracy.

Wsparcie w CIS będzie realizowane w ramach konkretnego warsztatu zawodowego: porządkowy i utrzymania terenów zielonych, opiekuńczy, remontowo-budowlany, prac

twórczych. Zakłada się również możliwość wsparcia uczestników w ramach indywidualnie stworzonego warsztatu zewnętrznego u pracodawcy, biorąc pod uwagę diagnozę-

możliwości, predyspozycje, doświadczenie uczestnika. By zostać uczestnikiem/czką CIS w Ustce, należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w

celu weryfikacji kryteriów i złożenia niezbędnych dokumentów.

Zapraszamy!!!

Zaczynamy już od marca!!!

 

 

 praca szuka człowieka plakat.png

 

..............................................................................................................................

Centrum Integracji Społecznej w Ustce zaprasza do udziału w realizowanym od dnia 1 stycznia do 31 grudnia  w 2023r. Programie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

 1.dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2.osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 3.o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 4.o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 5.traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

1.wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

 2.wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3.załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

 4.korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5.zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1.posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

 2.posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

 3.wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

 Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiatlub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1.zaświadczenie o niekaralności;

 2.informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3.pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością. 

 

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych

 

Dokumenty do celów rekrutacyjnych do pobrania :

Karta zgłoszenia uczestnika AOON

Karta realizacji AOON

RODO AOON

Zakres czynności AOON

ewidencja biletów komunikacyjnych AOON

oświadczenie do bycia asystentem

ewidencja przebiegu pojazdu

  

+ własnoręcznie napisane wskazanie asystenta    

 

 

 

 

  aoon-plakat.jpg

 

                                                                                                                                                                                                               .................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania
z indywidualnych konsultacji podczas dyżuru w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).
Bezpłatne konsultacje odbędą się:
26 stycznia 2023 r. w godz. 10:00-13:00 – Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, sala 204
Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.​​ Nie prowadzimy zapisów.
Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i tekst „Przyjdź Zapytaj o Fundusze Europejskie Mobilny Punkt Informacyjny czwartek 26 stycznia 2023r. godz. 10:00-13:00 Ustka Urząd Miasta ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3”
....................................................................................................................................................................................................................................................

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W USTCE 

w 2023 ROKU

Wizyty należy umawiać telefonicznie w godzinach otwarcia punktu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

HARMONOGRAMY-PUNKTÓW-I-OBSADY-w-2023-roku.jpeg

..........................................................................................................................................................................................................................

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku prowadzi nabór na kursy zawodowe
składający się z 3-ch modułów pod tytułem: „Wsparcie ukraińskich imigrantów
w Pomorskim” w ramach działania 14.01. Integracja imigrantów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.
Поморське вище медичне училище в Слупську проводить набір на професійні курси,
які складаються з 3 модулів під назвою «Підтримка українських іммігрантів у
Поморському воєводстві» стартує з 14.01. Інтеграція іммігрантів Регіональної
операційної програми Поморського воєводства на 2014-2020 роки
 
Plakat.jpg
 
 
......................................................................................................................................................................................

W związku z agresją Rosji na Ukrainę znajdujemy się w szczególnym czasie, kiedy na wszystkich poziomach konieczne jest wsparcie obywateli Ukrainy, którzy szukają w Polsce schronienia.

Publiczne służby zatrudnienia w Polsce wspierają opuszczających swój kraj obywateli Ukrainy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie Polski a także udzielają informacji na temat innego możliwego wsparcia.

Jeżeli opuściłeś Ukrainę i chcesz podjąć pracę w Polsce skontaktuj się z najbliższym powiatowym urzędem pracy, skorzystaj z aplikacji mobilnej ePraca lub zadzwoń na infolinię pod numer telefonu 19524 albo bezpośrednio na specjalne numery telefonów w urzędach pracy.

 

 

więcej informacji  na stronie

Rynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy | WORTAL (praca.gov.pl)

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

 Bez-tytułu-1 (2).jpg...............................................................................................................................