...

29.12.2023.jpg

****************************************************************************************************************************

22.12.2023.jpg

 

*********************************************************************************************************************************

swiateczna kartka.png

 

********************************************************************************

Centrum Integracji Społecznej w Ustce poszukuje ASYSTENTA OSOBISTEGO dla mężczyzny z niepełnosprawnościami!

UMOWA ZLECENIE do końca grudnia 2023; zakres współpracy: asysta, reprezentowanie na szczeblu instytucjonalnym interesów osoby niepełnosprawnej etc. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z CIS w Ustce, tel. 793824711.

Wymagania: 1.posiadanie dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji m.in. na kierunkach asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

2. o najmniej 6 - miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (dośw. zawodowe, wolontariat) lub - wskazanie przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego, pod warunkiem spełnienia pkt.1 lub 2.

ZAPRASZAMY

 

**********************************************************************************************

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
~ Jan Paweł II

***

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, a szczególnie pracownikom socjalnym, składam serdecznie podziękowania za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych trudności oraz wymagają wsparcia w pokonaniu barier dnia codziennego.

Życzenia wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów. Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości. Niech nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.

ręce podają serce

Kierownik

Centrum Integracji Społecznej w  Ustce

*************************************

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna “Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” skierowana jest do wszystkich osób powyżej 60 roku życia, z szczególnym uwzględnieniem rowerzystów, kierowców i pieszych. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości seniorów o potencjalnych zagrożeniach na drodze, a tym samym zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych na drogach. Akcja polega na edukacji dotyczącej przepisów ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach, a także uświadamianiu, jak zmiany fizjologiczne związane z wiekiem mogą wpływać na bezpieczeństwo na drodze. W ramach akcji przewidujemy również poruszanie tematów takich jak prawidłowe stosowanie elementów odblaskowych czy wpływ efektów ubocznych przyjmowania leków na zdolność kierowania pojazdami.
 

KRBRD-folder-210x210-2023-11-03.pdf (seniornadrodze.pl)

Materiały edukacyjne - Senior na Drodze

Strona główna - Senior na Drodze

 

 

..............................................................................................................................................................

Centrum Integracji Społecznej w Ustce informuje, że rozpoczyna nabór zgłoszeń do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024".

Program będzie realizowany od stycznia 2024r. do końca grudnia 2024r.

 Zgłoszenia w formie wypełnionych załączników (poniżej ogłoszenia) wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności należy składać w siedzibie CIS w Ustce przy ul. Wiejskiej 10 (pok. nr 2-pietro) od pon. do pt. w godz. 7:30 - 15:30 lub pocztą na adres: Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul. Wiejska 10, 76-270 Ustka.

Informujemy, że realizator programu przeprowadzi weryfikację formalną oraz merytoryczną złożonych wniosków, utworzy listę uczestników/czek oraz listę rezerwową w przypadku dużego zainteresowania.

W karcie zgłoszenia należy wskazać potencjalną osobę, którą osoba/uczestnik wskazuje na swojego asystenta. 

*********************

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że zamierza kontynuować resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 w dwóch formach:
1. w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku,        
2. w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 14 dni w ciągu roku.  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm)


Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Osoby zainteresowane ww. formą pomocy prosimy o kontakt z Panią Anną Kowal  nr tel. 59 8154395

Poniżej link z informacją:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

---------------------------------------------------------------------------

Centrum Integracji Społecznej w  Ustce zwraca się z prośbą o wycenę projektu zgodnie z załącznikiem. Projekt jest związany z zagospodarowaniem terenu na cele realizacji Inicjatywy lokalnej pn. "Park dla naszych czworonożnych pupili"

Wypełniony formularz ceny prosimy przesłać do dnia 12.10.2023r.

 

formularz.docx

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja

Centrum Integracji Społecznej w Ustce informuje, że w wyniku naboru wniosków dot. inicjatyw lokalnych w ramach projektu pn.: „Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wpłynęły 2 wnioski pn.

a)Park dla naszych czworonożnych pupili – data wpływu: 19.09.2023r.

b)„Łąki kwietne na „Żuławach” – data wpływu: 19.09.2023r.

Zgodnie z powyższym, Zespół Oceniający dokonał wyboru wniosków i uznał, że w dostępnej kwocie środków możliwa jest realizacja wszystkich dwóch pomysłów.

W związku z powyższym, do realizacji planuje się skierować 2 pomysły/ inicjatywy.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji jest otrzymanie zgody IZ oraz przeprowadzenie konsultacji wniosku z wnioskodawcami celem wprowadzenia ewentualnych zmian, dostosowania zadań do wytycznych (m.in. prawnych), skalkulowanie budżetu – oszacowanie na podstawie odpowiedniej procedury zamówień.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W TWORZENIU WNIOSKÓW!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------