REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

PROWADZONEJ PRZEZ
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W USTCE


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, zwana dalej Wypożyczalnią, prowadzona jest przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce.
 2. Celem działalności Wypożyczalni jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji mieszkańców Ustki, poprzez umożliwienie im szybszego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o CIS w Ustce należy przez to rozumieć Centrum Integracji Społecznej w Ustce.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Wypożyczającym, należy przez to rozumieć osobę, z którą zawarta jest Umowa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego stanowiąca załącznik nr 4 Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego prowadzonej przez CIS w Ustce.
 5. Sprzęt rehabilitacyjny, zwany dalej Sprzętem, stanowi własność Gminy Miasto Ustka. Jego zakup współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych II”, oraz projektu „Przestrzeń na plus – kompleksowe usługi dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce, Oś priorytetowa 06 Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 6. Za bieżące funkcjonowanie Wypożyczalni odpowiedzialni są pracownicy CIS w Ustce, wyznaczeni przez Kierownika.
  1. Do zadań Wypożyczalni należy w szczególności:
   1. udzielanie nieodpłatnych informacji i porad przez pracowników obsługujących wypożyczalnię, osobom wypożyczającym Sprzęt, w zakresie obsługi i efektywnego wykorzystywania udostępnianego Sprzętu.
  2. Prowadzący Wypożyczalnię zobowiązany jest do:
   1. przekazywania Sprzętu bezpiecznego w użytkowaniu i sprawnego technicznie,
 7. udzielania informacji o zasadach użytkowania sprzętu, jego przechowywania
  i konserwacji,
  1. prowadzenia dokumentacji związanej z wypożyczaniem sprzętu.

    

Rozdział II

Zasady wypożyczania Sprzętu

 

§ 2

 1. Sprzęt wypożyczany jest odpłatnie dla Mieszkańców miasta Ustki, zgodnie z załącznikiem nr 6 „Tabela odpłatności” do niniejszego Regulaminu.
 2. Osoba ubiegająca się o wypożyczenie Sprzętu, zwana dalej Wypożyczającym składa:
  1. pisemny „Wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego” na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  2. zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego Sprzętu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu – dokument wymagany w przypadku wypożyczenia koncentratora tlenu.
 3. W przypadku wypożyczania sprzętu przez osoby upoważnione przez Wypożyczającego, należy załączyć upoważnienie podpisane przez Wypożyczającego, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Wypożyczający jest zobowiązany do zawarcia umowy użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu oraz do podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
  1. Jeżeli Wypożyczający nie może złożyć własnoręcznego podpisu, dokument opatrzony jest odciskiem palcaWypożyczającego w obecności pracownika socjalnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, przedstawiciela CIS w Ustce lub notariusza. Jedna z ww. osób potwierdza pod dokumentem fakt złożenia odcisku w jego obecności.
  2. Ze sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Miasto Ustka, którzy są osobami niesamodzielnymi, tj. osobami, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
  3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6 oraz o których mowa w ust. 3 i ust. 4 niniejszego Rozdziału dostępne są w siedzibie wypożyczalni w Ustce,
   ul. Wiejska 10, a także na stronie internetowej: www.cis.ustka.pl.
 5. Wniosek o wypożyczenie Sprzętu należy złożyć osobiście w siedzibie wypożyczalni w Ustce przy ul. Wiejskiej 10. Jeżeli Wypożyczający ze względu na stan zdrowia nie może osobiście wypożyczyć Sprzętu, w jego imieniu może wystąpić osoba, która sprawuje nad nim faktyczną opiekę lub inna osoba upoważniona, załączając do formularza wniosku pełnomocnictwo, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu.
  1. Decyzję o wypożyczeniu Sprzętu podejmuje pracownik CIS w Ustce, wyznaczony przez Kierownika CIS na podstawie wniosku oraz złożonej dokumentacji, o której mowa w ust. 2, w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 6. Pracownik CIS w Ustce odmówi wypożyczenia Sprzętu w przypadku, gdy:
  1. nie złożono właściwie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami,
 7. Wydanie Sprzętu następuje po złożeniu i podpisaniu przez Wypożyczającego lub osobę upoważnioną dokumentów określonych w ust. 2, 3 i 4, w terminie uzgodnionym
  z pracownikiem CIS w Ustce.
 8. Wydanie oraz zwrot Sprzętu ma miejsce w lokalu, w którym prowadzona jest Wypożyczalnia, pod adresem ul. Wiejska 10, 76-270 Ustka, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu, a także dostarczenie wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca wskazanego w Zał. 1 Wniosek o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
 9. Odbioru sprzętu może dokonać osobiście Wypożyczający lub osoba upoważniona.
 10. Centrum Integracji Społecznej, po wcześniejszym ustaleniu z Wypożyczającym, może przetransportować sprzęt we wskazanena wniosku/ umowie miejsce na podstawie odrębnego zlecenia wg kosztów ujętych w cenniku.
 11. Okres użyczenia biegnie od dnia wydania Sprzętu i nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
 12. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego Sprzętu, Wypożyczający zawiadamia o tym fakcie CIS w Ustce w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed upływem okresu, na który Sprzęt został wypożyczony.
 13. Warunkiem dalszego korzystania z użyczonego Sprzętu jest podpisanie aneksu do umowy wypożyczenia, ponowne przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 (jeżeli dotyczy) oraz uzyskanie zgody CIS w Ustce.
 14. W przypadku ustania wskazań do korzystania ze Sprzętu, Wypożyczający jest zobowiązany do poinformowania CIS w Ustce o tym fakcie i do niezwłocznego zwrotu Sprzętu.
 15. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego Sprzętu w terminie 2 dni od daty upływu terminu użyczenia. Jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, Sprzęt należy zwrócić w kolejnym dniu roboczym.
 16. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, Wypożyczalnia może odebrać Sprzęt, oraz narzucić indywidualną karę pieniężną (stawka uzależniona od rodzaju wypożyczonego sprzętu) ustaloną przez kierownika CIS. W przypadku zaś niedokonania zwrotu Sprzętu i uniemożliwienia jego odbioru, a także po bezskutecznym wezwaniu do jego wydania w oznaczonym terminie, CIS w Ustce ma prawo wystąpienia na drogę sądową celem zobowiązania do wydania sprzętu lub zwrotu jego równowartości, liczonej według dnia wypożyczenia.
 17. CIS w Ustce zastrzega sobie prawo do kontroli zwracanego Sprzętu, w celu ustalenia prawidłowości jego wykorzystania oraz czy nie doszło do jego uszkodzeń w trakcie korzystania z niego przez Wypożyczającego.
 18. Wypożyczający winien dbać o wypożyczony Sprzęt ze szczególną troską, ponosząc za niego odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności za szkody określone ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  1. wypożyczony Sprzęt musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem,
  2. wypożyczony Sprzęt musi być wykorzystywany wyłącznie przez osobę na rzecz której sprzęt został wypożyczony,
  3. wypożyczony Sprzęt winien być zwrócony w stanie niepogorszonym,
  4. zwrócony Sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wad
   i oczyszczony.
 19. Wypożyczającemu zabrania się korzystania ze Sprzętu w celach zarobkowych oraz udostępniania go osobom trzecim.
 20. Wypożyczający odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę wypożyczonego Sprzętu.
 21. W przypadku utraty lub uszkodzenia Sprzętu, Wypożyczający jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Użyczającemu oraz naprawienia szkody na własny koszt.
 22. Gdy usunięcie szkody niejest możliwe lub gdy doszło do całkowitego zniszczenia przedmiotu użyczenia, Wypożyczający zobowiązany jest do zakupu Sprzętu lub zwrotu jego wartości, liczonego wg wartości na dzień wypożyczenia.
 23. Jeżeli Wypożyczający nie dokona naprawy szkody albo zakupu nowego Sprzętu bądź nie zwróci jego wartości w terminie zwrotu, określonego w Umowie użyczenia
  (Załącznik Nr 4 do regulaminu Wypożyczalni) CIS pisemnie zobowiązuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wezwania do naprawy/ zakupu nowego Sprzętu, bądź do zwrotu jego wartości.
 24. W przypadku braku naprawy/ zakupu nowego Sprzętu, bądź do zwrotu jego wartości przez Wypożyczającego w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego wezwania, CIS w Ustce ma prawo do wystąpienia na drogę sądową celem zobowiązania do naprawy/ zakupu nowego Sprzętu, bądź do zwrotu jego wartości, liczonego według dnia wypożyczenia.
 25. Ewentualne usterki w wypożyczonym Sprzęcie ujęte są w Ewidencji Sprzętu oraz Karcie Wypożyczenia Sprzętu.

Rozdział III

Zasady ewidencjonowania usług

§ 3

Każdy egzemplarz Sprzętu znajdujący się w Wypożyczalni posiada numer ewidencyjny ujęty
w Ewidencji Sprzętu, w której ponadto znajduje się opis stanu technicznego Sprzętu, data użyczenia i zwrotu. Poza dokumentacją, o której mowa w ust. 1 prowadzi się zbiorczą ewidencję posiadanego przez Wypożyczalnię Sprzętu.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 4

 1. CIS w Ustce zastrzega sobie prawo sprawdzenia danych przedstawianych przez Wypożyczającego lub osobę upoważnioną oraz kontroli sposobu użytkowania wypożyczonego Sprzętu.
 2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania wypożyczonego Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz Regulaminem, CIS w Ustce ma prawo żądania zwrotu w trybie natychmiastowym oraz dochodzenia roszczeń za zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 3. CIS w Ustce ma prawo, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, gromadzić
  i przetwarzać dane osobowe osób korzystających z usług wypożyczalni, na co osoby te wyrażają zgodę.
 4. CIS w Ustce zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na warunkach    

     właściwych dla jego wprowadzenia.

Powyższy regulamin przyjęłam/em do wiadomości, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

     .............................................................................................

data i podpis Wypożyczającego