KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

OPIEKUNKA OSOBY STARSZEJ W MIESZKANIU WSPOMAGANYM 

zatrudnienie na umowę o pracę; równoważny system czasu pracy

 Osoba do kontaktu: Kamila Kieraś – ref. ds. kadr, tel. 793 824 711.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór opiekunki do MW”, w Centrum Integracji

Społecznej, ul. Wiejska, w terminie do dnia 31 sierpnia 2023r. (liczy się data wpływu do CIS) lub za

pośrednictwem ePUAP (każdy dokument należy przesłać podpisany własnoręcznie lub przez profil zaufany

adres skrzynki: /CISUSTKA/SkrytkaESP.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Wybrane osoby zostaną  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

nabór opiekun/opiekunka

kwestionariusz dla kandydata

 

..............................................................................................................................................................................................................