KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA
NABÓR NA STANOWISKO:
OPIEKUN MIESZKANIA WSPOMAGANEGO TYPU WSPIERANEGO

w wymiarze
1/2 etatu
w ramach projektu
Usteckie Centrum Usług Społecznych II

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją Nabór na opiekuna mieszkania wspomaganego w
Centrum Integracji Społecznej, ul.
Wiejska, w terminie do dnia 19 czerwca 2023r. (liczy się data wpływu do
CIS) lub za pośrednictwem ePUAP (każdy dokument należy przesłać podpisany własnoręczny lub przez profil
zaufany), adres skrzynki: /CISUSTKA/SkrytkaESP.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane.
Wybrane osoby zostaną
zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną
.

 

nabór na opiekuna mieszkania

kwestionariusz dla kandydata

..................................................................................................