KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

OPIEKUN MIESZKANIA WSPOMAGANEGO TYPU WSPIERANEGO

w wymiarze 1/2 etatu

w ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych II”

 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na opiekuna mieszkania wspomaganego” w
Centrum Integracji Społecznej, ul. Wiejska, w terminie do dnia
9 czerwca 2023r. (liczy się data wpływu do CIS)
lub za pośrednictwem ePUAP (każdy dokument należy przesłać podpisany własnoręczny lub przez profil
zaufany), adres skrzynki: /CISUSTKA/SkrytkaESP.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Wybrane osoby zostaną
zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

nabór opiekun Mieszkania wspomaganego

kwestionariusz dla kandydata

 

...................................................................................................................................................................................................................................