KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ

w wymiarze 1/2 etatu

 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór specjalisty”, w Centrum Integracji Społecznej, ul. Wiejska, w terminie do dnia 23 marca 2023r. (liczy się data wpływu do CIS) lub za pośrednictwem ePUAP (każdy dokument należy przesłać podpisany – własnoręczny lub przez profil zaufany), adres skrzynki: /CISUSTKA/SkrytkaESP. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

nabór -specjalista ds reintegracji

 

..........................................................................................................