ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług w zakresie udzielania poradnictwa podologicznego na terenie Miasta Ustka

w ramach projektu:

  "Przestrzeń na plus..." realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 Oferty należy składać do dnia 23.lutego 2023 r. do godz. 15(decyduje data i godzina wpływu do biura Zamawiającego). Ofert otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania

 

zapytanie ofertowe poradnictwo podologiczne

formularz oferty

rodo

klauzula informacyjna

przeciwdziałanie agresii

wykaz personelu

oświadczenie o braku wzajemnych powiązań

...............................................................................................................................