KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

SPECJALISTY PRACY Z RODZINĄ – DORADCY ZAWODOWEGO

w niepełnym wymiarze czasu pracy (11/16 etatu)

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – doradca zawodowy" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Wiejska 10, w terminie do dnia 17 lutego 2023r r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Osoba do kontaktu: Dorota Bas, tel.: 793 824 711

ogłoszenie doradca zawodowy

 

 

.......................................................................................................................................................................................