KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNE W USTCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ, SPECJALISTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ 1/4 ETATU

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – wychowawca w placówce wsparcia dziennego” w Centrum Integracji Społecznej, ul. Wiejska 10, 76 - 270 Ustka, w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Osoba do kontaktu: Wojciech Błaszczyk, tel.: 793 824 711 lub 735 218 099.

Nabór na stanowisko wychowawca PWD

 

.........................................................................................................................................