Gmina Miasto Ustka przystępuje po raz trzeci do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program realizowany będzie od stycznia 2022r. do końca grudnia 2022r.

W związku z tym zapraszamy do udziału w Programie:

Grupa odbiorców/ uczestników:

Planowana liczba osób

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub równoważnym

15

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

o stopniu umiarkowanym lub równoważnym

4

łącznie

21 osób

Wsparcie Asystenta polegać może przede wszystkim na:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zakres czynności będzie ustalany na podstawie Szczegółowego zakresu czynności (zał. nr 9 do Programu).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

  1. zaświadczenie o niekaralności;

  2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

  3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Kwota przeznaczona na realizację Programu w 2022r. wynosiła będzie: 551 820,00zł, natomiast szacowana liczba godzin zaplanowana do zrealizowania – ponad 13 tysięcy.

INFORMUJEMY, ŻE PRZY NABORZE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ:

a) SPEŁNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH – DOSTARCZENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

ORAZ

b) SPEŁNIENIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH:

 1. DOROSŁE OSOBY:

 1. stopień niepełnosprawności (pierwszeństwo dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną; kolejno: znaczny stopień niepełnosprawności, następnie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);

 2. osoba samotna;

 3. brak możliwości samodzielnego poruszania się w miejscu zamieszkania;

 4. brak możliwości samodzielnego poruszania się poza miejscem zamieszkania.

 1. DZIECI DO 16 R.Ż.:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 2. brak możliwości samodzielnego poruszania się w miejscu zamieszkania;

 3. brak możliwości samodzielnego poruszania się poza miejscem zamieszkania;

W przypadku dużej liczby chętnych, będzie tworzona lista rezerwowa.

W załączeniu dokumentacja Programu:

 1. Karta zgłoszenia do programu – niezbędne w rekrutacji wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności

 2. Klauzula informacyjna w ramach Programu- niezbędne w rekrutacji

 3. Klauzula Rodo- niezbędne w rekrutacji

 4. Zakres czynności usług asystenckich

 5. Karta pracy asystenta

 6. Ewidencja przebiegu pojazdu

 7. Program- regulamin

Dokumenty należy składać do:

Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul. Wiejska 10, 76-270 Ustka,

Tel. kontaktowy: 793 824 711, 881 415 208.

1) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412)pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Załączniki:

Aoon-program.docx

karta zgłoszenia Aoon.docx

zakres czynności.docx

karta pracy asystenta.docx

ewidencja przebiegu pojazdu.docx

klauzula rodo.docx

rodo informacja.docx

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------