Centrum Integracji Społecznej w Ustce
  Ogłasza Nabór na stanowisko
Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego
w formie pracy podwórkowej specjalistycznej i opiekuńczej
 
1 os-1/2 etatu lub 2 os 1/1 etat
 
 
 
Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – wychowawca w placówce
wsparcia dziennego” w Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 76-
270 Ustka, w terminie do dnia 20 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do
CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej
BIP - http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w
Ustce.