Centrum Integracji Społecznej w Ustce
ogłasza 
przetarg nieograniczony:

Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ustce przy ul. Słowiańskiej 21/3 na potrzeby Mieszkania Wspomaganego
w ramach projektu pn. Usteckie Centrum Usług Społecznych

 

Ogłoszenie nr 515847-N-2019 z dnia 2019-02-19r.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki:

załącznik nr 1 – formularz ofertowy.docx

załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków.docx

załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy przesłanek wykluczenia.docx

załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.docx

załącznik nr 6 – projekt umowy o wykonanie zamówienia publicznego.pdf

załącznik nr 7 – oświadczenie RODO dla Wykonawcy.docx

załącznik nr 8– oświadczenie – umowa o pracę.docx 

załącznik nr 9– oświadczenie - podwykonawcy.docx

załącznik nr 10 – projekt przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ustce przy ul. Słowiańskiej 21/3 dz. Nr 1599/3.pdf

załącznik nr 11 – przedmiar robót budowlanych.pdf

załącznik nr 12 – przedmiar branża sanitarna.pdf

załącznik nr 13 – przedmiar branża elektryczna.pdf

załącznik nr 14 – STWiORB roboty ogólnobudowlane.pdf

załącznik nr 15 – STWiORB instalacji sanitarnych wewnętrznych.pdf

załącznik nr 16 – STWiORB instalacji elektrycznych wewnętrznych.pdf

załącznik nr 17 – projekt przebudowy wewnętrzne instalacje elektryczne.pdf

załącznik nr 18 – projekt przebudowy wewnętrzne instalacje sanitarne.pdf