Drukuj
Kategoria: Przestrzeń na plus
Odsłony: 1717

 LOGOTYPY KOLOR góra

Projekt pn. „Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E" realizowany będzie przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce wraz z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku - Żyj Kolorowo.  Realizatorem zadania będzie również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 2 400 000,00zł

Dofinansowanie:  2 280 000,00zł

Wkład własny:        120 000,00zł

CEL:

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

OKRES REALIZACJI:

2019-01-01 - 2022-06-30

GRUPA DOCELOWA:

Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostanie objętych 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających w Ustce na obszarze rewitalizacji „E”, w tym 60 osób - rodziców i dzieci, 50 osób niesamodzielnych i 10 ich opiekunów

DZIAŁANIA: 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów, w tym:

a) działalność Międzysektorowego Zespołu Opieki - zespołu specjalistów, który świadczyć będzie m.in.:

- usługi opiekuńcze,

 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (fizjoterapeuta, psycholog i in. wg potrzeb - np. dietetyk, logopeda),

- usługi asystenta osoby niepełnosprawnej,

- praca socjalna,

 

- poradnictwo specjalistyczne indywidualne

b) zapewnienie krótkoterminowej opieka w zastępstwie opiekuna

c) rozszerzenie usługi Teleopieki, w tym wprowadzenie Telefonu Wsparcia

d) działalność Klubu Seniora

e) usługi "Złotej rączki"

f) prowadzenie animacji lokalnej

g) wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych - szkolenia, warsztaty, poradnictwo indywidualne, reintegracja społeczno-zawodowa w CIS

2. Usługi społeczne dla rodzin

a) działalność Interdyscyplinarnego Zespołu Wspierania Rodziny - zespołu specjalistów, który świadczyć będzie m.in.

- usługi asystenckie (asystent rodziny),

- doradztwo zawodowe,

- praca socjalna,

 

- poradnictwo specjalistyczne indywidualne,

- wsparcie psychologiczne z elementami terapii uzależnień,

- wsparcie grupowe (warsztaty i szkolenia dla dzieci i rodziców),

- zajęcia dot podnoszenia kompetencji rodzicielskich

b) Działalność placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej

Dla obu grup uczestników prowadzić będziemy Bank Czasu.

Uczestnikom/czkom zapewnimy opiekę nad osobami zależnymi, pomoc w dojazdach na zajęcia, wyposażenie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, który umożliwi udział w działaniach projektowych. 

REZULTATY: 

W ramach Projektu wspartych zostanie 39 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.