papier firmowy EFS kolor

 

Projekt pn. „Postaw na pracę II" realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce wraz z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego/Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Im.Bł.Ks.Kmdr. Władysława Miegonia w UstceRealizatorem zadania jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 540 000,00zł

Dofinansowanie:  513 000,00zł

Wkład własny:       27 000,00zł

CEL:

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

OKRES REALIZACJI:

VI2018 - XII2020

GRUPA DOCELOWA:

Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub bierne zawodowo, korzystające lub kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Ustka, powiat słupski, woj. pomorskie, spełniające warunki z art. 1ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

  1. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
  2. osoby uzależnione od alkoholu,
  3. osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
  4. osoby chore psychicznie,
  5. osoby długotrwale bezrobotne,
  6. osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
  7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
  8. osoby niepełnosprawne.

DZIAŁANIA: 

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

1. opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji;

2. pracę socjalną;

3. reintegrację społeczno – zawodową w CIS – kompleksowa usługa aktywnej integracji, obejmująca:

  a) opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;

  b) reintegrację społeczną – zajęcia dostosowane do potrzeb uczestników, na przykład warsztaty dot. komunikacji, autoprezentacji, przedsiębiorczości, poradnictwo psychologiczne i/lub grupowe itp.;

  c) reintegrację zawodową w jednym z warsztatów: remontowo – budowlanym, porządkowym i utrzymania terenów zielonych, opiekuńczym, prac twórczych, oraz ewentualny kurs zawodowy wg potrzeb i możliwości, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców;

4. działania integracyjno – edukacyjne dla Uczestników/czek – w tym m.in. działania związane z wolontariatem.

Uczestnikom/czkom Projektu, w trakcie uczestnictwa w CIS zapewnia się, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym: badanie MP, szkolenie bhp, posiłek/produkty żywnościowe, świadczenie integracyjne.

REZULTATY: 

W efekcie oddziaływania projektu zakłada się, że efektywność społeczna osiągnięta zostanie na poziomie:

  a) co najmniej 34% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

  b) co najmniej 34% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie.

W efekcie oddziaływania projektu zakłada się, że efektywność zatrudnieniowa osiągnięta zostanie na poziomie:

  a) co najmniej 22% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie,

  b) co najmniej 12% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie.

Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.