POSTAW NA PRACĘ III

POSTAW NA PRACĘ III

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ustki

do udziału w projekcie

pn. "Postaw na pracę III"

Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa, oraz oferowane formy wsparcia przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa (dostępne w siedzibie CIS w Ustce lub MOPS w Ustce).

Chęć udziału w projekcie można zgłaszać do pracowników socjalnych MOPS w Ustce osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 59 815 43 93 lub 59 815 43 94.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny złożyć czytelnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  pracownikowi socjalnemu MOPS w Ustce

Poniżej dokumenty rekrutacyjne:

formularz zgłoszeniowy.pdf

regulamin.pdf

załącznik1.pdf

załącznik2.pdf

załącznik3.pdf

załącznik4.pdf

załącznik5.pdf

załącznik6.pdf

załacznik7.pdf

 

papier firmowy EFS kolor

 

Projekt pn. „Postaw na pracę III" realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce wraz z Słowińską Grupą Rybacką.

Realizatorem zadania jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 927 562,85 zł

Dofinansowanie:  881 184,71zł

Wkład własny:      46 378,14 zł

CEL:

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

OKRES REALIZACJI:

VI2018 - XII2020

GRUPA DOCELOWA:

Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub bierne zawodowo, korzystające lub kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Ustka, powiat słupski, woj. pomorskie, spełniające warunki z art. 1ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

  1. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
  2. osoby uzależnione od alkoholu,
  3. osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
  4. osoby chore psychicznie,
  5. osoby długotrwale bezrobotne,
  6. osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
  7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
  8. osoby niepełnosprawne.

DZIAŁANIA: 

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

1.Objęcie wszystkich uczestników kontraktami socjalnymi

2.Opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji

3.Reintegracja społ-zawod w CIS-opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) - reintegrację społ (wg potrzeb UP) i zawodową (w warsztacie:prac twórczych,remontowo-budowlanym,porządkowym i utrzymania terenów zielonych,opiekuńczym,w-t u pracodawcy-PES) przez 9m-cy w CIS i 3-m-ce u pracodawcy, warsztat u pracodawcy-12m-cy 4.moduł integracja i edukacja, w tym m.in.działania związane z wolontariatem

Uczestnikom/czkom Projektu, w trakcie uczestnictwa w CIS zapewnia się, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym: badanie MP, szkolenie bhp, posiłek/produkty żywnościowe, świadczenie integracyjne.

REZULTATY: 

W efekcie oddziaływania projektu zakłada się, że efektywność społeczna osiągnięta zostanie na poziomie:

a) co najmniej 34% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

b) co najmniej 34% - w odniesieniu do osób w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie.

W efekcie oddziaływania projektu zakłada się, że efektywność zatrudnieniowa osiągnięta zostanie na poziomie:

a)co najmniej 25% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie,

 b)co najmniej 12% - w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie.

Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.