Drukuj
Odsłony: 1522

 

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

POSZUKUJE KANDYDATÓW

NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Forma zaangażowania: umowa zlecenie/ usługa
1.Wymagania:
a. wykształcenie i kwalifikacje:
- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub
- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

2. Zakres zadań:
• Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• załatwieniu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

3. Zakres usługi:
a) Czas trwania usług asystenta:
- usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione
- limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
b) Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł.
c) Sposób realizacji usług asystenta:
- usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, o których mowa w ust. 1;
- asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania

Asystenci będą realizowali usługę w okresie I - XII.2020r. w ramach Programu, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

-------------------------------------------------------------------------------