Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - MRPiPS

Projekt realizowany będzie w okresie grudzień 2019 - grudzień 2020. Wsparciem objętych zostanie 40 osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną. 

Szczegóły realizacji programu wkrótce.

ogłoszenie page 001

ogłoszenie page 002

karta zgłoszenia do Programu.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Integracji Społecznej w Ustce zaprasza do udziału w realizowanym w okresie I - XII.2020r. Programie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Takie osoby będą Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

1. Kto może pełnić rolę asystenta?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22. Limit godzin na 1 uczestnika: 30 godzin miesięcznie.

2. Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z usługi asystenta osobistego?

Osoba niepełnosprawna bądź opiekun tej osoby musi złożyć do Centrum Integracji Społecznej w Ustce „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”(wzór) . Na jej podstawie jednostka może przyznać usługę asystenta.

Karta powinna zawierać informacje o uczestniku programu:

- Imię i nazwisko
- Datę urodzenia
- Adres zamieszkania
- Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu
- Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się

 Karta powinna być aktualizowana przez uczestnika lub opiekuna prawnego za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w zawartych w niej danych. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie pod adresem:

Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul.ks.kard.S.Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka, osobiście w siedzibie Centrum, telefonicznie pod nr tel. 597260604 lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługa asystenta jest dla mieszkańców bezpłatna. Uczestnik może samodzielnie przedstawić propozycję osoby, która będzie pełniła rolę asystenta (pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 1)

Zapraszamy chętnych do składania zapotrzebowania oraz osoby, które chcą zostać asystentem do składania dokumentów aplikacyjnych.

Kontakt pod nr tel. 59 7260604

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE -> Informacje.pdf oraz Program.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------


 

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

POSZUKUJE KANDYDATÓW

NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Forma zaangażowania: umowa zlecenie/ usługa
1.Wymagania:
a. wykształcenie i kwalifikacje:
- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub
- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

2. Zakres zadań:
• Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• załatwieniu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

3. Zakres usługi:
a) Czas trwania usług asystenta:
- usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione
- limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
b) Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł.
c) Sposób realizacji usług asystenta:
- usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, o których mowa w ust. 1;
- asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania

Asystenci będą realizowali usługę w okresie I - XII.2020r. w ramach Programu, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

-------------------------------------------------------------------------------