Jak szukać pracy.pdf

Jak przygotować CV.pdf

Jak napisać list motywacyjny.pdf

 

źródło danych: www.slupsk.praca.gov.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Ustce z siedzibą przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Szumko, z którym można kontaktować się e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji reintegracji społeczno-zawodowej.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres udziału w reintegracji społeczno-zawodowej, obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń.
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
  do przenoszenia danych.
 8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM CIS

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM CIS?

Uczestnikiem Centrum mogą zostać osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności:

 • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • osoby chore psychicznie,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 • osoby niepełnosprawne.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM CIS?

Uczestnikami Centrum nie mogą zostać osoby, które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego.
 • renty strukturalnej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM CIS?

Aby zostać uczestnikiem CIS należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce i złożyć wniosek (wzór do pobrania.pdf). Wniosek może złożyć osoba zainteresowana uczestnictwem w Centrum lub jej przedstawiciel ustawowy, jak również zakład lecznictwa odwykowego, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, organizacja pozarządowa lub klubu integracji społecznej, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pracownik socjalny z MOPS w Ustce, w celu zaopiniowania wniosku, przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy i określi, czy taka forma wsparcia będzie dla danej osoby odpowiednia.

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w CIS otrzymują skierowanie do Medycyny Pracy. W przypadku braku przeciwwskazań do uczestnictwa, szczególnie do udziału w konkretnym warsztacie zawodowym, MOPS w porozumieniu z CIS kieruje osobę do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum. Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną po podpisaniu z nią Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

wzór do pobrania.pdf

Wniosek o przyznanie dnia wolnego

wzór do pobrania.pdf

Dane do zwolnienia lekarskiego uczestników:

Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka

NIP: 8393184419