Centrum Integracji Społecznej w Ustce realizuje Program Profilaktyczno-Terapeutyczny "Be Free"

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 7 230,00zł

Dofinansowanie:  7 230,00zł

Wkład własny:             0,00zł

CEL: 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji jako warunku aktywizacji zawodowej uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

OKRES REALIZACJI: 

II-X.2018

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnicy zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w CIS 

DZIAŁANIA: 

W ramach programu planowane jest przeprowadzenie następujących zajęć:

MODUŁ 1 – diagnistyczno- terapeutyczny

Działania w ramach modułu skierowane są do uczestników z problemem uzależnienia od alkoholu.

1. Diagnostyka uzależnienia od alkoholu w Poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Słupsku.

2. Warsztaty motywujące do podjęcia leczenia. Czas trwania zajęć - 3 spotkania po 5 godzin 

3. Terapia indywidualna - śr. 16 godzin w miesiącu

4. Kontynuacja działań terapeutycznych - motywacja uczestników do kontynuacji terapii poprzez uczestnictwo w grupach wsparcia, które działają na terenie Miasta Ustka, terapii w Poradni, stacjonarnej itd.

MODUŁ 2 – profilaktyczny

Działania modułu skierowane są do uczestników nie uzależnionych od alkoholu.

REZULTATY: 

Zakładamy, iż w rezultacie oddziaływań Programu osiągniemy następujące rezultaty:

  1. zwiększy się wiedza nt. uzależnienia od alkoholu i jego skutków co najmniej 12 uczestników CIS,
  2. zmotywujemy co najmniej 8 uczestników CIS do podjęcia/kontynuowania terapii.