Projekt socjalny realizowany przez pracowników socjalnych – uczestników specjalizacji II stopnia  w zawodzie pracownik socjalny, w partnerstwie (sprzymierzeńcy) z Centrum Integracji Społecznej w Ustce i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt socjalny w całości finansowany był ze środków pochodzących z darowizn oraz w ramach wkładu rzeczowego i osobowego realizatorów i sprzymierzeńców.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu wynosiła 2 247,00zł, w tym darowizny - 103,00zł, wkład osobowy – 2 080,00zł 
i wkład rzeczowy – 64,00zl.

CEL:

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości na temat konsekwencji nadużywania alkoholu doświadczanych przez osoby pijące oraz członków ich rodzin wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

OKRES REALIZACJI:

XII2016 - I2017

GRUPA DOCELOWA:

Projekt socjalny skierowany był do 12 uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

DZIAŁANIA:

W ramach projektu socjalnego prowadzone były następujące działania:

  1. Warsztaty z psychologiem – zajęcia dot. profilaktyki uzależnienia od alkoholu;
  2. Warsztaty z pedagogiem – zajęcia dot. współuzależnienia i DDA;
  3. Wydruk ulotek informacyjnych z zakresu uzależnienia od alkoholu.