Centrum Integracji Społecznej w Ustce wraz z Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont (lider projektu) realizuje projekt "Mali ale ważni"

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

The Velux Foundations, w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 10 310,00zł

Dofinansowanie:    9 150,00zł

Wkład własny:       1 160,00zł

CEL

Celem głównym projektu jest profilaktyka, której założeniem jest ochrona dzieci w wieku 0-6 lat przed doświadczaniem przemocy ze strony najbliższych

OKRES REALIZACJI

IX-XII2016

GRUPA DOCELOWA

30 rodziców dzieci od 0 do 6 lat, w szczególności objętych wsparciem ośrodków pomocy społecznej, z terenu miasta Słupsk i Ustka, oraz sąsiednich gmin.

DZIAŁANIA

W ramach projektu prowadzone były warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat. Oddziaływania psychospołeczne w postaci warsztatów było skierowane do rodziców małych dzieci (0-6 lat) w celu wsparcia ich w pokonywaniu trudności związanych z wychowywaniem dzieci, wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich, podnoszeniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, wychowywania dzieci bez stosowania przemocy. Warsztaty realizowane były w oparciu o Porozumienie bez Przemocy M. Rosenberga (NVC) w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach. Czas trwania zajęć: 12 spotkań po 3 godziny dydaktyczne dla każdej grupy. Dla osób uczestniczących w warsztatach prowadzone były dodatkowo konsultacje indywidualne.