Centrum Integracji Społecznej w Ustce realizuje Program Profilaktyczno-Terapeutyczny "Be Free"

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 11 000,00zł

Dofinansowanie:  11 000,00zł

Wkład własny:              0,00zł

CEL: 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji jako warunku aktywizacji zawodowej uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

OKRES REALIZACJI: 

I-X.2017

GRUPA DOCELOWA:

1. Uczestnicy zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w CIS – 40 osób, w tym osób z problemem uzależnienia od alkoholu (2 x 12 osób) i osób, których ten problem nie dotyczy, w tym współuzależnionych (2 x 8 osób)

2. Pracownicy CIS – 7 osób

DZIAŁANIA: 

W ramach programu planowane jest przeprowadzenie następujących zajęć:

MODUŁ 1 – diagnistyczno- terapeutyczny

Działania w ramach modułu skierowane są do uczestników z problemem uzależnienia od alkoholu.

1. Diagnostyka uzależnienia od alkoholu w Poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Słupsku.

2. Warsztaty motywujące do podjęcia leczenia. Czas trwania zajęć - 3 spotkania po 5 godzin dla każdej grupy

3. Terapia indywidualna w wymiarze śr. 5godzin na uczestnika.

4. Kontynuacja działań terapeutycznych - motywacja uczestników do kontynuacji terapii poprzez uczestnictwo w grupach wsparcia, które działają na terenie Miasta Ustka, terapii w Poradni, stacjonarnej itd.

MODUŁ 2 – profilaktyczny

Działania modułu skierowane są do uczestników nie uzależnionych od alkoholu.

MODUŁ 3 – dla pracowników CIS

1. Szkolenia dla pracowników CIS z zakresu pracy z osobami uzależnionymi

2. Zakup literatury specjalistycznej

REZULTATY: 

Zakładamy, iż w rezultacie oddziaływań Programu osiągniemy następujące rezultaty:

  1. zwiększy się wiedza nt. uzależnienia od alkoholu i jego skutków u uczestników CIS u co najmniej 30 uczestników CIS,
  2. zmotywujemy co najmniej 20 uczestników CIS do podjęcia terapii,
  3. zwiększą się kompetencje z zakresu pracy z osobą uzależnioną u 7 pracowników CIS.