WARSZTAT U PRACODAWCY

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej mogą zostać skierowani do warsztatu u pracodawcy. Taka forma wsparcia służy nabyciu/podniesieniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników i prowadzić może do zatrudnienia uczestników, którzy sprawdzą się na danym stanowisku.

Warsztat u pracodawcy odbywa się 4 dni w tygodniu, po 6 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do specyfiki zakładu pracy, zazwyczaj od 8.00 do 14.00. Realizacja zajęć odbywa się w systemie jednozmianowym. Trwać może od 1 do 12 miesięcy, okres uzależniony jest od potrzeb uczestnika i pracodawcy.

W celu utworzenia warsztatu u pracodawcy podpisywane jest porozumienie, w którym ustalane są szczegółowe warunki współpracy.

CIS zapewnia uczestnikom warsztatu u pracodawcy:

- badania Medycyny Pracy,

- szkolenie wstępne bhp,

- odzież i obuwie robocze zgodnie z profilem warsztatu,

- jednego posiłek dziennie (posiłek i/lub produkty spożywcze na posiłek).

Dodatkowo CIS może zapewnić Uczestnikowi odbycie kursu zawodowego, pod warunkiem że zagwarantuje to Uczestnikowi możliwość podjęcia zatrudnienia u Pracodawcy.

Pracodawca zapewnia:

- szkolenia stanowiskowe BHP,

- dodatkową odzież roboczą, jeżeli jest konieczna,

- dowóz do/z siedziby Pracodawcy i/lub refundację kosztów dojazdu/powrotu do siedziby Pracodawcy i/lub zapewnienie dojazdu/powrotu do/z miejsca realizacji zadań zawodowych, jeżeli siedziba Pracodawcy lub miejsce realizacji zadań zawodowych odbywa się poza terenem Miasta Ustka.

Pracodawca nie ponosi w związku z realizacją warsztatu żadnych odpłatności.

Centrum zobowiązuje Pracodawców do zatrudnienia co najmniej 30% Uczestników warsztatu zorganizowanego u danego Pracodawcy po jego ukończeniu:

- w przypadku umowy o pracę - na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na 1/2 etatu,

- w przypadku umowy zlecenia - na okres minimum trzech miesięcy, o wartości umowy równej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przy czym w przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi być proporcjonalna do okresu zawartej umowy,

- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy – o wartości umowy równej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

NASZE DOTYCHCZASOWE WARSZTATY U PRACODAWCÓW

 

WARSZTAT OPIEKUŃCZY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce

Miejskie Przedszkole nr 1

Miejskie Przedszkole nr 3

Prywatny Dom Seniora i Seniorservis

WARSZTATY REMONTOWO-BUDOWLANY

MAR-BUD Usługi Ogólnobudowlane Marcin Patyna

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce,

WARSZTAT PORZĄDKOWY I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce,

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o

Biohealth Sp. z o.o

Barcelona Sp. z o.o

Trade Company Sławomir Skrodziuk

WARSZTAT SIECIARSKI

Poldan Net Sp. z o.o

WARSZTAT STOCZNIOWO-CIESIELSKI

Izabela Smagoń Baltic Star

WARSZTAT ŚLUSARSKI

Mikon - Maszyny Sp. z o.o.