ZATRUDNIENIE WSPIERANE

Z zatrudnienia wspieranego mogą skorzystać uczestnicy centrum integracji społecznej, którzy ukończyli udział w zajęciach Centrum (do 6 miesięcy od zakończenia), lub uczestniczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić taką osobę może skorzystać z refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.  Udzielana jest ona w okresach miesięcznych, przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

1. 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach;

2. 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach;

3. 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach.

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach zatrudnienia wspieranego jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą (PUP) a pracodawcą/przedsiębiorcą, w której zostanie określony dokładny czas umowy i zasady refundacji.

Przykładowa kalkulacja kosztów zatrudnienia wspieranego

Założenia dla symulacji:

Wynagrodzenie miesięczne wraz z kosztami pracodawcy: 2 412,20zł, w tym:

- wynagrodzenie minimalne – 2 000zł brutto,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 18,06% (przy założeniu 1,8% na ubezpieczenie wypadkowe),

- składki na FP i FGŚP – 2,55%,

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych - 831,10zł

Koszty w przybliżeniu (za okres 12 miesięcy):

Koszt zatrudnienia

Refundacja

Koszt ponoszony przez pracodawcę

28 950,00zł

8 830,00zł

20 120,00zł