Zachęcamy wszystkich pracodawców do współpracy z naszym Centrum!!!

ZATRUDNIENIE WSPIERANE

Z zatrudnienia wspieranego mogą skorzystać uczestnicy centrum integracji społecznej, którzy ukończyli udział w zajęciach Centrum (do 6 miesięcy od zakończenia), lub uczestniczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić taką osobę może skorzystać z refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.  Udzielana jest ona w okresach miesięcznych, przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

1. 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach;

2. 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach;

3. 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach.

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach zatrudnienia wspieranego jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą (PUP) a pracodawcą/przedsiębiorcą, w której zostanie określony dokładny czas umowy i zasady refundacji.

WARSZTAT U PRACODAWCY

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej mogą zostać skierowani do warsztatu u pracodawcy. Taka forma wsparcia służy nabyciu/podniesieniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników i prowadzić może do zatrudnienia uczestników, którzy sprawdzą się na danym stanowisku.

Warsztat u pracodawcy odbywa się 4 dni w tygodniu, po 6 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do specyfiki zakładu pracy, zazwyczaj od 8.00 do 14.00. Realizacja zajęć odbywa się w systemie jednozmianowym. Trwać może od 1 do 12 miesięcy, okres uzależniony jest od potrzeb uczestnika i pracodawcy.

W celu utworzenia warsztatu u pracodawcy podpisywane jest porozumienie, w którym ustalane są szczegółowe warunki współpracy.